Keresés

Add a Startlaphoz

Hírdetések

Hirdetés
Hirdetés

étertest

Energiarendszerek szempontjából számos tanítás a világ minden táján, beleértve a jóga-tanokat, a védikus leírásokat, teozófiai ismereteket és nyugati kutatásokat is, több különleges Energetikai rendszert ír le a fizikai testen túl. Magyarázataiknak megfelelően ezek átszövik a fizikai testet és egymást, továbbá kisebb-nagyobb mértékben túlnyúlnak az anyagi test határain, aurát alkotva. Az Energiák frekvenciája, azaz „kifinomultsága" eltérő, amely megbonthatatlanságukat védi – mint ahogyan a különböző rádió- és televízióadók alkalmaznak más-más frekvenciájú rádióhullámokat, hogy ne lépjen fel közöttük interferencia.

A különleges rendszerek száma nem egészen azonos a leírásokban, ugyanakkor a nagyobb sűrűségű Energetikai testeket illetően tökéletes az összhang.

energiarendszerek

Az étertest a különleges Energia legsűrűbb szintje, és szoros összefüggésben áll a fizikai test működésével. Néhány ujjnyival nyúlik a testfelszín fölé. Valószínűleg ez az, ami Kirlian-fotográfiával rögzíthető. A későbbiekben bemutatott Meridián- és Szervrend szerek minden bizonnyal főként az étertest részeként léteznek

 

Asztráltestünk az étertestnél nagyobb frekvenciájú, vagyis kifinomultabb különleges Energiarendszer, és körülbelül egy méterrel lépi túl a fizikai test határait. Érzelmeink hordozója, amit a tisztánlátók képesek látni, az átélt érzelmektől függően változó alakban és színezetben.

Bár az asztrál-aurát nehezebb közvetlenül érzékelni, hétköznapi tapasztalatok hátterében is gyakran meghúzódhat. Más személyekkel való érintkezésünk nemegyszer elsősorban érzelmi szintű, és változásokat okoz az asztráltestben. Erős érzelmi megnyilvánulások alkalmával asztráltestünk felveszi az adott érzelmek Energiáját, így azokat tartósan érezhetjük egy ideig. Az átvett érzelem lehet pozitív, mint az öröm, a bátorság, az önbizalom; vagy negatív, amilyen a bizonytalanság, a levertség és a harag. Negatív érzelmek átvétele ellen úgy védekezhetünk, ha szellemileg tudatában vagyunk a kisugárzott érzelmeknek, és lelkünk mélyén elhatározzuk, hogy nem tesszük azokat magunkévá. Ilyen módon nyitottak és együtt érzők maradhatunk, elkerülve azt a sajnálatos következményt, amit mások negatív érzelmeinek átvétele jelent.

Mikor két ember találkozik, általában bizonyos védekező távolságot tartanak fenn egymás között, megőrizve „személyes terüket", hisz a másik túlzott közelsége kínos érzést kelthet. Nyilvánvalóan éppen annyira állnak távol egymástól, hogy asztráltestük ne kerülhessen átfedésbe. Mihelyt valaki mellett biztonságban érezzük magunkat, vagy érzelmileg kötődünk hozzá, megszűnik az asztráltestek elkülönítésének igénye, és az ölelés illetve más közeli érintkezés esik jól.

 

A szellemi testet még finomabb különleges Energia alkotja, és még távolabbra terjed a fizikai testtől. Ez a hordozója az intellektusnak, a gondolkodó elmének. Speciális gondolatformákat tartalmaz, a szellemi aurát érzékelni tudó tisztánlátók számára képekként jelennek meg egy személy elvei és elképzelései. A szellemi test a telepátia közvetítője is. Megfelelő fejlettségi szinten lehetővé teszi, hogy tisztán gondolkodjunk, és szellemi energiáinkat erőteljesen, világosan összpontosítsuk.

A fizikai, étertest, asztráltest és szellemi testek együttesen alakítják ki egy ember személyiségét.

 

Eredő testünk a „magasabb én", vagy lélek. A korábban tárgyaltaknál még kifinomultabb különleges Energiából tevődik össze, és messze túlnyúlik a többi testeken. Főként az intuitív észleléshez, megvilágosodáshoz van köze. Míg a szellemi test többnyire a dolgok megértése céljából végzett elemzésben, részekre bontásban játszik szerepet, az eredő test egyesítő, holisztikus, általa a dolgok egyetemes törvényszerűségeit, az egésszel való kapcsolatukat értjük meg. A reinkarnáció elmélet úgy tekinti, hogy a fizikai, asztráltest és szellemi test a halállal megszűnik, ám az eredő test – további életekkel rendelkezik, új személyiséget öltve, hogy még magasabb szintre fejlődhessen.

 

Az egészség és a gyógyulás magyarázata érdekében tisztázni kell néhány kérdést különleges Energiarendszereink kölcsönhatásával kapcsolatban. Először is, ezek a testek a tudatosság más-más szintjeit hordozzák: testünkét, érzelmeinkét, gondolatainkét és intuíciónkét. Tudatosságunk sűrűn váltogatja szintjeit, attól függően, mire fordítjuk figyelmünket; ennek megfelelően különböző Energiarendszerek lépnek működésbe. A személyiség fejlődése, érése folyamán, ahogy kitárul a tudat, aktívvá válnak a magasabb szintek. Míg a kisgyermek javarészt testi és érzelmi tapasztalataiban merül el, fiatalkorban nagyobb teret hódítanak az elmebeli tevékenységek, az érett felnőtt embernek, pedig kifejlődnek intellektuális és intuitív képességei.

Másodszor, az Energia közlekedik a rendszerek között, leszállva az anyagibb szintekre, s onnan vissza a kifinomultabbak felé. Ennél fogva a fizikai testben fellépő változások hatást gyakorolnak az étertestre, valamint azon keresztül az érzelmi, szellemi és eredő testre. Úgy is mondhatnánk, testi egészségünk alapozza meg a többi szint egészségi állapotát. Hasonlóképpen érzelmeink, gondolataink is hatnak fizikai testünkre, befolyásolva a testi egészséget, az eredő lélektestet érintő események, pedig lényünk minden más Energiarendszerére hatással vannak.

Harmadszor, már az ősidőkben is világos volt, hogy gyógyító módszerek széles választékára van szükség ahhoz, hogy minden szintre hatni tudjunk. A tudományos beállítottságú modern orvostudomány elsősorban a fizikai testre hat sebészeti beavatkozásaival, szintetikus gyógyszereivel, sugárterápiáival stb. Ugyanakkor sok hagyományos gyógymód – amilyen az akupunktúra és a Shiatsu – főként az étertestre fejt ki hatást. Vannak hagyományos és korszerű módszerek egyaránt, melyek az érzelmi, szellemi és eredő testek helyreállítására illetve fejlesztésére összpontosítanak.

 

 

szellemi csatornaSzervezetünkben az Energia a fejtetőtől a felsőtest aljáig húzódó szellemi csatornában vagy csakrákon áramlik legerősebben. E csatornát a felülről és alulról érkező Energia tölti fel. Ha pusztán fizikai testnek tekintjük magunkat, úgy érezzük, teljesen el vagyunk szigetelve az anyagi határainkon, vagyis bőrünkön kívül eső világtól. Mihelyt azonban úgy fogjuk fel, hogy az Energia része vagyunk, megszűnik az elszigeteltség. Létünket egyedül a más emberekből, egyéb élő szervezetekből, a Földből, valamint a Napból, a bolygókból, csillagokból és a világűrből folytonosan belénk áramló Energia tartja fenn. E két irányból érkező Energiaáramlás akkor a legerősebb, amikor felegyenesedve állunk. Ilyenkor fokozzák leginkább fizikai testünk aktivitását, elmebeli és spirituális fogékonyságunkat. Ennél fogva például komoly könyvet olvasni, zenélni illetve más, nagyobb Energia befektetést igénylő tevékenységet folytatni sokkal könnyebb egyenesen ülve, mint görnyedten vagy fekve. Relaxálni viszont fekve jobb. Régóta tudott dolog, hogy meditációra az egyenes, függőleges testhelyzet alkalmas. Elősegíti a koncentrációt is - innen az iskolai tanárok szájából gyakran elhangzó figyelmeztetés: „ülj egyenesen!"; „ne púpozz!"

Hét csakrának is nevezett fő Energiaközpont található a szellemi csatornán. (A csakra szanszkrit szó, jelentése kerék, mivel a tisztánlátók előtt ilyen alakban jelenik meg.) Ezek a központok a különleges Energiarendszerek részét képezik. Mindegyik csakra éter-összetevője táplálja a körülötte levő szerveket és azok működését, továbbá egy belső elválasztású mirigyet, amely hormonokat termel a fizikai testben. A csakrák ugyanígy rendelkeznek asztrál- vagy érzelmi, valamint szellemi és eredő összetevőkkel, melyek együttesen alkotják a tudatosság egy-egy központját. A hét csakra jelentősebb funkcióit a következő táblázat tünteti fel.

 

csakrák és szervek

 

Amint a tudatosság fejlődik az életkorral, egyre kifinomultabb rendszerek válnak aktívabbá - a fizikai és étertestről az asztráltest, majd a szellemi és eredő test felé tolódva át. Hasonló változás figyelhető meg a csakrák aktivitásában. Noha minden csakra egyenlően veszi ki részét a szervezet fizikai működésének támogatásából, érzelmi, szellemi és lelki funkciók terén az alsóbb csakrákról egyre inkább a felsőbbekre tevődik át az aktivitás. A három alsó csakra személyes létfenntartásunkkal, továbbá más emberekkel, és a külvilággal való kapcsolatainkkal áll összefüggésben.

 

Határvonalnak a rekeszizom tekinthető, amely elválasztja ezeket az „alantasabb" funkciókat „magasabbrendű" emberi törekvéseinktől illetve tulajdonságainktól. A negyedik és ötödik-a szív és a torok csakrája aszerint válik aktívabbá, amilyen szintre emelkedik az adott személyben a képesség, hogy szeretetet adjon és amennyire kreatív módon tudja átadni másoknak ötleteit, elveit. Az élet és a világmindenség természetének nagyfokú intuitív megismerésével a hatodik, a szemöldök-csakra tevékenysége fokozódik. A koronacsakra - a hetedik - aktivitása csak akkor teljesedik ki, ha az ember spirituálisan olyan szintre fejlődött, hogy tisztában van minden élet egységével. Így minden tudati változás tükröződik a csakrák aktivitásának megváltozásában.

A csakrákon belül is fennáll az Energia áttevődése egyik különleges rendszerről a másikra. Ezáltal, amennyiben valamely szinten változás jelentkezik, az hajlamos az adott csakra minden más különleges rendszerében változást előidézni. Ha például a torokban lép fel testi probléma, az ember gyakran (bár nem feltétlenül) nehézségekkel küszködik belső érzéseinek, gondolatainak kifejezése terén is.

 

 

Elsajátítva a testdiagnosztika hagyományos testolvasási módszereit, és eljárásait, sokkalta több információhoz juthatunk valakiről puszta ránézéssel.

testdiagnosztika - testolvasásA test látványa igen sokat árul el a szervezet belső állapotáról, valamint az adott személy érzelmi és elmebeli tulajdonságairól. Ösztönösen élünk is a vizuális tájékozódás lehetőségével, amikor másokkal találkozunk, kapcsolatot teremtünk, ám rendszerint egyáltalán nem tudatosul bennünk, hogyan tesszük. Például vonzóvá vagy visszatetszővé válhat számunkra valaki a találkozás első pillanatában. A személyiség kezdeti, sebes átvizsgálásától függően másképp üdvözöljük, másképp szólunk hozzá. Vagy előfordul, egy barátunkkal összefutva, hogy meg sem szólal, máris azt mondjuk neki: – „Látom, rossz a kedved" – „Mi történt, valami baj van?" – „Ma igen rózsás a hangulatod!".

 

Elsajátítva a Keleti diagnosztika hagyományos testolvasási módszereit, és egy-két újszerű eljárást, sokkalta több információhoz juthatunk valakiről puszta ránézéssel. Kínában és Japánban több diagnosztikai mód fejlődött ki, amelyek a személyről (vagy éppen saját magunkról) látás, hallás, szaglás, továbbá megkérdezés és érintés útján szerzett információkra alapulnak. E diagnosztika sok tényt feltár az emberek őseiről, szüleiről és személyiségéről, korábbi környezetükről és étrendjükről, szerveik, szervrendszereik pillanatnyi egészségi állapotáról. Most elsősorban a testtartás diagnózisra helyezzük a hangsúlyt, amely párhuzamba állítja a testalkat és az Energia eloszlás egyenetlenségeit. Ennek közvetlen gyakorlati hasznát vehetjük a kezelések során. Nemrégiben született néhány nyugati testdiagnosztikai, testolvasási eljárás is az érzelmi-mentális alkat feltárására – ezek abban nyújtanak segítséget, hogy fizikai módszerekkel járuljunk hozzá a lelki, elmebeli problémák megoldásához.

 

A modern Nyugati gondolkodásmód a test fizikai felépítésére összpontosít: a csontokra, izmokra, belső szervekre, bőrre stb. Rendelkezünk egy anyagi testtel, s egy szorosan hozzákapcsolódó Energetikai rendszerrel, amely az étertest. Ezután következik az érzelemvilágot hordozó asztráltest, majd a mentális és szellemi test. Mindezek a rendszerek egymásra épülnek, és fokozódó mértékben nyúlnak ki az anyagi testből.

Ha tehát ránézünk egy adott testrészre, mondjuk egy lábra, a látványban összegződik a személy fizikai, érzelmi, elmebeli és szellemi lényében lezajló minden folyamat. Így a láb rendkívül érdekessé válhat! Egyes emberek lábpanaszai összefügghetnek szervezetük belső egészségi állapotával, negatív vagy Energia-gátló érzelmi-elmebeli meggyőződésekkel, szellemi fejlődésük akadályoztatottságával.

A kölcsönhatás a következőképpen szemléltethető: tükör elé állunk szilárdan a padlóra nehezedő lábbal, egyenes gerinccel és nyakkal, vállunkat hátravonva, hogy a hát lapos legyen. Úgy találhatjuk, hogy a szokásosnál mélyebben kell lélegeznünk, illetve légzésünk elmélyült. Érezhetünk fokozottabb önbecsülést, erőt, nyitottságot is, esetleg elgondolkodunk, hogyan lehetnek törekvéseink eredményesebbek. Az anyagi testben bekövetkezett változás eltéréseket vont maga után fizikai, érzelmi és gondolati szinten.

 

 
Hirdetés
A honlapon található információk leírások csupán tájékoztató jellegűek, felhasználás, alkalmazás csak saját felelősségre!